Onze school

Onze school is een oefenplaats voor goed burgerschap. Wij leren kinderen respectvol met elkaar om te gaan. Respectvol betekent ook de kinderen leren (herkennen) waar de grenzen liggen bij zichzelf en in de omgang met mensen en de samenleving. En dat in een snel veranderende wereld. Het is ons doel om te zorgen dat de leerlingen een actieve rol in hun eigen leefomgeving en uiteindelijk de samenleving kunnen spelen. Zij kunnen dit ontwikkelen in een sfeer van veiligheid en vertrouwen waarin wij het kind begeleiden, ondersteunen en stimuleren.

Voor de groepen 6 t/m 8 bieden wij eenmaal per week HVO lessen aan. Tijdens deze lessen krijgen de kinderen diepgaande kennis over religie en levensbeschouwing. Door deze lessen worden kinderen zich bewuster van zichzelf, leren ze welke waarden en normen ze in hun leven belangrijk vinden en wat het effect van hun gedrag is op anderen. Dit zorgt ervoor dat de weerbaarheid van de kinderen wordt vergroot. Tijdens deze lessen is de vakdocent neutraal, informerend en niet-sturend op een geloofsovertuiging.

De inhoud van ons onderwijs is gericht op de totale ontwikkeling en vorming van het kind.
Wij gebruiken hiervoor ons eigen lesmodel ‘De Goede Les op de Tandem’ en vinden het belangrijk dat kinderen samen leren en dat de lessen in samenhang worden aangeboden. De kwaliteit van De Tandem is in januari 2023 met een voldoende beoordeeld door de inspectie.

Gymnastiek aan de groepen 3 t/m 8 wordt gegeven in het gymlokaal. De kleuters krijgen bewegingsonderwijs buiten of in het speellokaal van het Kindcentrum. Ons gebouw is ook toegankelijk voor mindervalide kinderen. Er zijn voor deze kinderen extra voorzieningen op school.

Wanneer de leerlingen van de peuterspeelzaal/ kinderopvang komen vindt er een warme overdracht plaats voor alle leerlingen. Deze afspraken zijn vastgelegd in het beleidsstuk 'Doorgaande lijn van Voor- en Vroegschoolse Educatie naar het Primair Onderwijs.

Naast basisonderwijs biedt De Tandem in samenwerking met kindercentrum Poko Loko professionele buitenschoolse opvang (BSO) aan. Er is opvang voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 13 jaar, van ’s morgens 07.00 uur tot ’s avonds 18.00 uur. Het aanbod voor kinderen van 4 tot 13 jaar biedt zowel de kinderen als ouders voordeel. Kinderen worden op een goede manier opgevangen. Ouders ervaren gemak, omdat de voorzieningen bij elkaar gehuisvest zijn. De opvang is flexibel. Ze wil rekening houden met de wensen van de ouders. Zo kent Poko Loko aan het begin en einde van de dag flexibele half uurtjes, contracten op basis van dagdelen en opvang tijdens schoolvakanties.