Verlof aanvragenVerlof

Leerlingen mogen vanaf de dag dat zij 4 jaar worden naar school. Als de leerling 5 jaar is, is het volgens de wet leerplichtig en moet het alle lessen volgen die de school organiseert binnen de schooltijden.

Vakantieverlof
Het vakantieverlof is er voor ouders/verzorgers die vanwege het specifieke beroep van één van de ouders slechts buiten de schoolvakanties op vakantie kunnen gaan. De schoolleiding kan dit verlof alleen verlenen als een werkgeversverklaring wordt ingeleverd. Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste 10 schooldagen. Vakantieverlof mag nooit plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar.

Verlof wegens gewichtige omstandigheden
Dit verlof kan bijvoorbeeld worden verleend:

Voor het voldoen aan een wettelijke verplichting of het nakomen van een medische afspraak voor zover dit niet buiten de lesuren kan plaatsvinden; voor de duur van de verplichting;

Voor verhuizing: maximaal één dag;

Voor het bijwonen van het huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: één of maximaal twee dagen;

Bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad: duur in overleg met de directeur;

Bij overlijden van bloed- of aanverwanten in de eerste graad: maximaal vier dagen; in de tweede graad: maximaal twee dagen; in de derde of vierde graad: maximaal één dag;

Bij het 25- en 40-jarig ambtsjubileum en bij het 12 ½, 25, 40 50 en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders: één dag;

Bij gezinsuitbreiding: één dag;

Overige gewichtige omstandigheden: ter beoordeling door de directeur. Hierbij kan een verklaring van een arts of een maatschappelijk werker worden gevraagd.

Over verlof voor maximaal tien dagen per schooljaar neemt de directeur van de school een beslissing. Als uw aanvraag om verlof meer dan tien dagen betreft, neemt de leerplichtambtenaar van de gemeente waar de leerling woont, de beslissing. Overigens moet de aanvraag ook dan bij de directeur van de school worden ingediend.

Religieuze feest- en gedenkdagen

De leerplichtwet staat toe dat een leerling zijn godsdienstige verplichten vervult. U moet dit uiterlijk twee dagen van tevoren aan de school laten weten. Als richtlijn voor de duur van het verlof geldt één dag per feest.

Aanvragen verlof

Voor het aanvragen van verlof kunt u een formulier downloaden. Ook zijn er op school formulieren aanwezig. U vult daarop in voor wie u verlof aanvraagt, voor welke dag of periode en de reden. Na goedkeuring van de aanvraag door de directeur, ontvangt u een getekende kopie van het formulier mee.

Niet eens met de beslissing?
Tegen de beslissing van de directeur of de leerplichtambtenaar kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes weken na dagtekening van de beslissing een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij degene die de beslissing heeft genomen.

Verlof aanvragen