Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) heeft – naast het bestuur – de taak te waken over de goede gang van zaken op school. De leden van de MR kunnen alle zaken betreffende de school ter sprake brengen. Denk hierbij aan o.a.:

  • De organisatie van de school;
  • De vervulling van vacatures in het team;
  • De keuze van leermiddelen;
  • Het vakantierooster;
  • De veiligheid in en rond school, etc.

Bij diverse veranderingen binnen de school wordt de MR om advies of om instemming gevraagd. De medezeggenschapsraad van onze school is samengesteld uit 2 ouders en 2 leerkrachten. De zittingsduur is 3 jaar, daarna kan een MR-lid zich herkiesbaar stellen. De MR van onze school is als volgt samengesteld:

Ouders:

  • Ellen Sturing
  • Frank Kwebeman

Personeel:

  • Greet Korte
  • Lotte Zindel

De MR vergadert bijna altijd op een maandag, aanvang 18.30 uur. Deze vergaderingen zijn deels openbaar en vinden plaats op de school. De notulen van de vergadering liggen ter inzage op school en zijn op deze site te vinden.

U bent als ouder van harte welkom om een MR vergadering bij te wonen!

De data van de vergaderingen zijn opgenomen in de kalender op het ouderportaal.
Hieronder vindt u de notulen van de MR vergaderingen van dit schooljaar:
18 september 2023: 230918-Notulen vergadering 1 .pdf    
23 november 2023: 231106-Notulen vergadering 2