Openbaar onderwijs

De Tandem is een openbare basisschool. Het openbaar onderwijs gaat niet uit van een bepaalde levensovertuiging, maar is geworteld in onze samenleving. Onze maatschappij wordt gevormd en gekleurd door een levendige diversiteit aan meningen en opvattingen. Onze school wil hier een afspiegeling van zijn.

Daarom zijn alle kinderen welkom en staat De Tandem open voor alle kinderen ongeacht levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid, afkomst, geslacht of seksuele geaardheid en is er op grond daarvan wederzijds respect voor elkaar.

Daarom wordt er op De Tandem aandacht besteed aan de normen en waarden van de Nederlandse samenleving en betrekt de school interne en externe betrokkenen actief bij het schoolbeleid.

Onze missie
Obs De Tandem is een openbare school. Openbaar houdt in dat iedereen op onze school welkom is en zich veilig kan voelen om zichzelf te zijn, ongeacht zijn levensovertuiging, godsdienst, politieke gezindheid en afkomst. Deze verschillen zijn geen tegenstellingen, maar juist een uitnodiging om elkaar te leren kennen en open te staan voor elkaar. Samen met onze ouders staan we voor één doel: leerlingen op weg helpen naar hun vervolgopleiding, werk en leven, zodat deze binnen de eigen mogelijkheden kan groeien.

Onze visie
Het onderwijs dient om leerlingen op te leiden tot proactieve burgers voor de huidige maatschappij. De leerkracht ondersteunt de leerling daarbij, door betekenisvolle ervaringen te bieden. Leren gebeurt het best als de leerling een actieve houding heeft en samen met mede leerlingen leert. Wij volgen de behoefte en ontwikkeling van de leerling om vervolgens het leren daarop aan te passen.

Onze visie vind je terug in de school in de volgende principes:

  • Wij geven een effectieve instructie, omdat een effectieve instructie essentieel is voor het overdragen van kennis en het uitleggen van de opdracht.
  • Wij zorgen ervoor dat leerlingen de mogelijkheid krijgen om samenwerkend te leren, omdat leren beter gebeurt wanneer leerlingen samenwerken, bijvoorbeeld aan het oplossen van een probleem of het voltooien van een taak.
  • Wij bieden kennis aan in een context, omdat er beter geleerd wordt wanneer dit in een herkenbare context is.

Je kunt een leerling vandaag iets leren, maar als je zijn nieuwsgierigheid kunt prikkelen, zal hij zijn hele leven blijven leren - Clay P. Bedford